کتابخانه مرکزی- کارکنان کتابخانه
.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۱۳ | 
سرپرست کتابخانه مرکزی
 
مسعود محمدی
سمت: ریاست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و مدارک علمی 
عضو هیات علمی گروه فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی پزشکی 
پست الکترونیک: Mohammadigoums.ac.ir
شماره تماس: 32455110-017
 Researcher IDGoogle ScholarOrcid
                                                همکاران کتابخانه مرکزی
مریم بنی صفار                                                                                    
سمت: مدیر داخلی کتابخانه مرکزی
کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی 
پست الکترونیک: Banisafar.mgoums.ac.ir
شماره تماس: 32455110-017
32452651-017 داخلی 212
        Orcid - Google Scholar                                                                                                                                                  
فهیمه شیخ ویسی
سمت: کارشناس خدمات فنی 
کارشناس کتابداری
پست الکترونیک: Bookdar1361yahoo.com
 
شماره تماس: 32452651-017 داخلی 213
 
زینب فرخی
سمت: کارشناس خدمات فنی 
کارشناس کتابداری
پست الکترونیک: zey-farrokhigmail.com
 
شماره تماس: 32452651-017 داخلی 213
 
آشوربردی نورگلدی
سمت: کارشناس بخش پایان نامه ها  
کاردان کتابداری
پست الکترونیک: mam.nam123yahoo.com
 
شماره تماس: 32452651-017 داخلی 212
 
محسن کاویان
سمت: کارشناس مرجع   
کارشناس ارشد ژنتیک   
پست الکترونیک: kavianmohsengmail.com
 
شماره تماس: 32452651-017 داخلی 212
 
سید زمان شاهدهی
سمت: کارشناس امانت   
دیپلم
پست الکترونیک: shahdehi2017gmail.com
 
شماره تماس: 32452651-017 داخلی 212
 

سمیرا پوراکبر
سمت: کمک کارشناس خدمات فنی   
کارشناس مامایی 
پست الکترونیک: samirap319yahoo.com
 
شماره تماس: 32452651-017 داخلی 213
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکزی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=135.14744.32524.fa
برگشت به اصل مطلب