کتابخانه مرکزی- ریاست کتابخانه
.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/21 | 

دکتر مسعود محمدی
ریاست  کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و مدارک علمی 
عضو هیات علمی گروه فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی پزشکی 
پست الکترونیک: Mohammadigoums.ac.ir
شماره تماس :۳۲۴۵۵۱۱۰-۰۱۷
 Researcher IDGoogle ScholarOrcid

نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکزی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=135.14743.32523.fa
برگشت به اصل مطلب